Tin tức

Chuẩn bị cho sự thay đổi trong tổ chức

Giống như trước một vụ mùa cần phải cày bừa cho đất, một tổ chức cũng phải biết ...

Xây dựng nguồn nhân lực đa nguyên hóa

Nhiều doanh nghiệp yêu cầu tư duy và phương thức làm việc của tất cả nhân viên p...

Chuyện dài về khuyết tật trong tính cách Việt

Một người bạn nước ngoài kể rằng có lần, sang Việt Nam, anh bị lạc đường tại TPH...

Xây dựng mục tiêu cho nhân viên

Xác định mục tiêu cho nhân viên là một công việc quan trọng và cần thiết trong q...

Đánh giá nhân viên như thế nào?

Đánh giá nhân viên là việc làm rất cần thiết với mỗi người quản lý. Ngặt nỗi, sế...